นโยบายและทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

Strategy Wheel & Expectation

อัพเดท 4/8/2017

นโยบายและทิศทางการบริหาร (พ.ศ.2558 - 2561)

อัพเดท 25/7/2016