ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยพะเยา


พิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยพะเยา

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 07.00 น. ซึ่งเป็นพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อรับขวัญ นิสิตใหม่ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ และสร้างความผูกพันระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัย และยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต: ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 3 Oct 2017 17:12