มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  และพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙  จำนวน ๔,๗๗๙  คน ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑  ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

              หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารหอประชุมพญางำเมือง ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณวงเวียนใกล้ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าครึ่งของพระองค์จริง ความสูง ๔.๔๐ เมตร น้ำหนักประมาณ ๕ ตันครึ่ง เป็นแบบตอนที่พระองค์ทรงหลั่งทักษิโณทกจากสุวรรณภิงคาร เพื่อประกาศอิสรภาพ ที่เมืองแครง ในเขตแดนพม่า โดยเน้นความสง่างาม ลักษณะที่เข้มแข็ง และการทรงไว้ซึ่งการมีพระราชอำนาจ ในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่อนุญาตให้จำลองรูปแบบมาจาก??พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากกรมศิลปากร รวมทั้งอนุญาตให้บุคลากรของสำนักช่างสิบหมู่ตรวจและแก้ไขรูปต้นแบบ

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำลอง และวัตถุมงคล ดังนี้

  1. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำลอง ขนาด 9 นิ้ว จำนวน ๑ องค์
  2. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำลอง ขนาด 5 นิ้ว จำนวน ๑ องค์
  3. เหรียญพระนเรศวรมหาราช ขนาด 2.5 เซนติเมตร เนื้อทองคำ จำนวน 1 เหรียญ

     และนายสำเภา  แหยมคง ผู้จัดสร้างดาบเหล็กน้ำพี้  พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทูลเกล้าฯ ถวายดาบเหล็กน้ำพี้ ขนาดความยาว 19 นิ้ว จำนวน ๑ เล่ม และขอนำผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 6 ราย เข้าเฝ้าเพื่อรับของที่ระลึก

     ในเวลาต่อมา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากลานประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปทรงเปิดอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คณะกรรมการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม ๙ หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาแพทย์แผนจีน สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละหลักสูตรและหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพกำหนด ตลอดทั้งเป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษาวิจัยด้วยเทคนิควิทยาที่หลากหลายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไป และการตรวจวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง ด้วยการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ด้านดูแลผู้สูงอายุ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้านโรคสมองและประสาท ด้านโรคมะเร็ง ฯลฯ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับสถานพยาบาลในเขตพื้นที่บริการ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลำปาง อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ต่อไปในอนาคต

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มาแล้ว ๓ ระยะ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) การก่อสร้างอาคารสถานที่ดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อันประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารหอพักผู้ป่วย อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค อาคารหอพักผู้ป่วย อาคารปฏิบัติการทันตกรรม อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล อาคารหอพักนิสิตแพทย์ ซึ่งอาคารบางส่วนได้แล้วเสร็จและกำหนดเปิดดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ เตียง และจะขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๒๐๐ เตียงในปีต่อไป

 

 


ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / จิราพร เซี่ยงฉิน / อัมพิกา อัมพุธ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/16/2018 7:18:54 PM