เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเฝ้าทูลถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเฝ้าทูลถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่ง ว่า

“บุคคลผู้ที่ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้อง ตามหลักการของพระพุทธศาสนา จะมีลักษณะเด่นประจำตน คือ

1. มีปัญญา ซึ่งเกิดพร้อมกับการสิ้นความไม่รู้

2. มีกรุณา ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการกระทำความดี

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือจะเป็นผู้มีคุณลักษณะ 2 ประการ ได้แก่ ‘อัตตัตถะ’ คือการบรรลุถึงประโยชน์ตน  ฝึกตนเองได้ดี และ ‘ปรัตถะ’ คือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น สามารถช่วยผู้อื่นได้ดีแนวทางจัดการศึกษาที่ถูกต้อง จึงมิใช่เพียงเพื่ออบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาถึงพร้อม หากยังต้องดำเนินการสร้างสมดุล โดยเพิ่มพูนให้ผู้เรียนมีกรุณาถึงพร้อมด้วย ท่านทั้งหลายล้วนเป็นนักการศึกษา ย่อมตระหนักทราบปรัชญา ‘ความรู้คู่คุณธรรม’ เป็นอย่างดี อาตมภาพจึงขอเน้นย้ำหลักการนี้ไว้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเราทั้งหลายจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพลเมือง สร้างบ้านเมือง และสร้างโลกนี้ให้ประสบสันติสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

 


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/6/2018 3:01:57 PM