นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าวิจัยและอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย

เมื่อวันพุธที่ 27 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 08.30-16.30 น. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำโครงการ รายงานความก้าวหน้าวิจัยของนิสิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุด มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรายงานความก้าวหน้าวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ และ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งกลุ่มเรียนออกเป็น 3 กลุ่มย่อย มีกิจกรรมหลัก เรียงตามลำดับดังต่อไปนี้


  1. กลุ่มย่อยที่ 1 ปริญญาเอก แผน 1.1 และ 2.1 ศึกษาในหัวข้อ
  • การเขียน Introduction และ Literature review โดย ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล
  • การเขียน Methodology โดย ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม
  • การเขียน Results and Discussions โดย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ (เชิงปริมาณ) และ ดร.รัตนา ยาวิเลิง (เชิงคุณภาพ)
  1. กลุ่มย่อยที่ 2 ปริญญาโท แผน ก. ศึกษาในหัวข้อ
  • การเขียน Introduction และ Literature review, การเขียน Methodology, และ การเขียน Results and Discussions โดย อาจารย์ บรรจง ไชยรินคำ และ ดร.ดารินทร อินทับทิม
  1. กลุ่มย่อยที่ 3 ปริญญาโท แผน ข. ศึกษาในหัวข้อ
  • การเขียน Introduction และ Literature review, การเขียน Methodology, และ การเขียน Results and Discussions โดย ดร.เบญจพร เทพสีหนู และ ดร.สิงห์คำ รักป่า

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.รัตนา ยาวิเลิง (ผู้ช่วยคณบดี)/ ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล


ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข่าว/ข้อมูล : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง/ ดร.รัตนา ยาวิเลิง

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Facebook page https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.รัตนา ยาวิเลิง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2018 9:56:48 AM