คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ CE14203 ผู้รับการประเมินในปีนี้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญพรรณ ทิพย์คง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกรรมการใช้การประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ คือการพิจารณาเอกสารผลงานประกอบการนำเสนอ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับผู้รับการประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหาร รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์, หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์, คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส, และลูกศิษย์ในอดีตและปัจจุบัน

     

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
9
ตุลาคม 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/12/2018 1:33:56 PM