ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แนะนำศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งนักศึกษาเป็นนักศึกษาในสาขาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ อีกทั้งยังได้ศึกษาเยี่ยมชมการบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/8/2018 10:03:08 AM