คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีการไหว้ครูสล่า(สถาปัตย์) พิธีกินอ้อพญ๋า และพิธีการจับมือเขียน ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีการไหว้ครูสล่า(สถาปัตย์) พิธีกินอ้อพญ๋า และพิธีการจับมือเขียน ปีการศึกษา 2561 โดยการไหว้ครูสถาปัตย์ปีนี้ ภายใต้แนวความคิด "สล่าตอก" เป็นหนึ่งในช่างของล้านนา ที่ผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวล้านนา จากการสานด้วยตอก (ไม้ไผ่) ลงบนผนังเรือนหรือวิหารและเครื่องสานในการดำรงชีวิต และยังเป็นการสื่อแสดงถึงจิตวิญญาณ วิถีชีวิต เผ่าพันธุ์ อันจะเป็นมุมมองที่ได้สะท้อนถึงความมีอายระธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาเมืองได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความอนุเคราะห์ นายเกรียงศักดิ์ แรกข้าว หรือหนานหนุ่ย ครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ของเมืองพะเยา เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูสล่าและพิธีกินอ้อพญ๋า โดยกิจกรรม จัดขึ้น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.พะเยา และได้รับอนุเคราะห์จากรายวิชาวัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา โดย อาจารย์สุธี เมฆบุญส่งลาภ และนิสิต ที่รังสรรค์เครื่องสักการะ ประกอบด้วย ดอกบัว ต้นเทียน ดอกเอื้องผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ่ง การสานตาเหลว 7 ชั้น ลายต้องกระดาษสา ตอกสานประดับตกแต่ง และอาจารย์รัตนะ ตาแปง สาขาวิชาศิลปะการแสดง อนุเคราะห์การถ่ายทอดการฟ้อนเล็บและฟ้อนเทียนแก่นิสิตในสาขาฯ

 ภาพ :   ข่าว เพจสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    เกียรติศักดิ์ ใสสะอาด   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2018 9:56:50 AM