บรรยายพิเศษ เรื่อง “Learning How Vavvines Work Using Engaged Learning” โดย Professor Timothy E.O’Brien

วันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  Professor Timothy E.O’Brien  มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Learning How Vavvines Work Using Engaged Learning” ให้แก่อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่ออาจารย์และนักเรียน จะได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและการวิจัย และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการและงานวิจัยในโรงเรียนสาธิตฯ โดยการบรรยายได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2019 2:44:18 PM