มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยาและการชี้แจงระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยาและการชี้แจงระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา

                     ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว จำนวน 242 คน เข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดย กองบริการการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและครูแนะแนวได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูแนะแนว ได้เข้าศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพะเยา รวมถึงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดพะเยา และไหว้พระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ช่วงเย็น คณะผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่ออนาคต” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และการบรรยาย เรื่อง “ชี้แจงระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา และขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาTCAS รอบที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2562” โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2019 2:32:33 PM