บมจ.กสิกรไทย - ม.พะเยา ลงนามโครงการ "น่านเพาะพันธ์ุปัญญา"

บมจ.กสิกรไทย - ม.พะเยา ลงนามโครงการ "น่านเพาะพันธ์ุปัญญา"

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานพหลโยธิน กรุงเทพฯ  ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.กสิกรไทย เเละ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนาม "โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา"ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเเละให้บริการวิชาการเเก่โรงเรียนในจังหวัดน่าน เพื่อพัฒนากระบวนการเเนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจ.น่าน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเเนวคิดรวมถึงวิธีการเรียนการสอนตามเเนวทางเพาะพันธุ์ปัญญาให้เหมาะสมตามบริบทโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 30 แห่ง  ทั้งนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรรมการ และเลขานุการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย หัวหน้าหน่วยจัดการกลางเพาะพันธุ์ปัญญา รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  ผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.กสิกรไทย คุณนาถสินี สารวานิชพิทักษ์ ทีมพี่เลี้ยงศูนย์เพาะพันธุ์ปัญญาม.พะเยา ดร.สุมลนิลรัตน์ นิศากร นายธนปริญ สำเริง นักวิจัยในโครงการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญามีระยะเวลา 3 ปี(2562-2565)ภาพ :   ทีมงาน เพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ทีมงาน เพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/11/2019 4:28:58 PM