x
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง 
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5666/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-09-14 10:00:57 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5665/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-09-14 10:00:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5664/2566 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-09-14 09:59:34 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5313/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-08-29 11:17:13 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5312/2566 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-08-29 11:15:57 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4314/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๓ 2023-08-29 11:16:13 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3957/2566 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-08-29 11:16:28 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3737/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-08-29 11:38:42 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2545/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-04-28 11:58:31 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2291/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-04-03 09:11:28 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2083/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-03-28 18:15:46 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2082/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:15:20 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2081/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย 2023-03-28 18:14:52 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2080/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:16:19 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2079/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:13:41 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2078/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:13:11 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2077/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 2023-07-05 14:37:55 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2076/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:12:18 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2075/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการการใช้พื้นที่ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:11:53 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2074/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการจัดการปัญหาข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:11:27 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2073/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและวินิจฉัยข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:11:00 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2072-2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-04-18 15:00:54 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2071-2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-04-18 15:01:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2070-2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2023-04-18 14:58:46 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2069/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:01:43 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2068/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก 2023-03-28 18:00:58 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2067/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก 2023-03-28 18:00:12 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2066/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการและงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก 2023-03-28 17:58:35 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2065/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-04-04 16:08:34 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2064/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 17:52:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2063/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 2023-04-04 16:07:24 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2062/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 17:50:22 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2061/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 17:49:35 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2060/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 17:48:47 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2059/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 17:47:50 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2058/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 17:46:58 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2057/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-29 09:50:57 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2056/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 17:43:54 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2055/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 17:43:00 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2054/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 17:41:51 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2053/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 17:40:46 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2052/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน 2023-03-28 17:39:52 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2051/2566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:05:23 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2050/82566 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-28 18:04:25 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1841/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่าย จากหน่วยงานภายนอก 2023-03-22 09:53:12 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1840/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก 2023-03-22 09:52:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1839/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก 2023-03-22 09:51:12 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1838/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-22 09:50:15 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1837/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-22 09:49:23 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1836/2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2023-03-22 09:48:31 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
Page 1 of 10 (461 items)Prev1Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน