x
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะและขอแต่งกายของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2566 2022-11-10 17:09:21 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2566 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 9091/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับที่ 2 2023-01-06 14:54:47 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 9009/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่น ที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-26 10:55:56 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 9008/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-26 10:55:04 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8998/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:18:10 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8997/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:17:17 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8996/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:16:13 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8995/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:15:21 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8994/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:14:26 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8993/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:13:25 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8992/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:12:34 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8991/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:11:39 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8990/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:10:36 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8989/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:09:22 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8988/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กำกับ การบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:20:06 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8987/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน 2022-12-27 10:07:44 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8986/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:06:07 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 8985/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-27 10:04:40 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7977/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-11-11 09:13:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7622/2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 2022-12-25 12:38:06 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7134/2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่น ที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-26 10:54:09 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7133/2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่น ที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-26 10:52:44 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 6168/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 2022-09-07 10:24:03 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5873/2565 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยและบริการ วิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2022-09-01 12:06:20 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5571/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3 2022-08-30 14:41:08 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5440/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-25 12:30:34 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5439/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ 2022-08-16 15:06:25 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5438/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-08-16 15:05:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5437/2565 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-08-16 15:04:18 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4789/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 2022-09-05 16:42:49 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3167/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-30 17:32:53 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3166/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน 2022-05-30 17:30:51 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3165/2565 ลง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-30 17:29:20 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3164/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-30 17:27:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2897/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-19 16:47:36 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2898/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการ เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่น ที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-08 16:09:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2896/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-19 16:47:18 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2895/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน 2022-05-19 16:47:47 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2571/2565 ลง 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-03 13:52:42 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 2022-04-28 15:44:07 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 2022-10-20 14:50:07 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 2022-10-20 14:50:41 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองจริธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองจริธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-05-03 16:52:29 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2122/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ 2022-04-01 10:01:31 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2121/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-12-25 12:34:14 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2120/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-04-01 09:59:58 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2119/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 2022-04-01 09:59:07 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2118/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-04-01 09:57:56 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2117/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับ การบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 2022-04-01 09:57:09 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2116/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน 2022-04-01 09:54:06 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 2565 กองกฎหมาย
Page 1 of 8 (376 items)Prev1Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน