คณาจารย์ SEEN เข้าร่วมโครงการ AUN QA Overview at program level

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ AUN QA Overview at program level ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การกำกับหลักสูตรและตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมระดับหลักสูตรเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

ภาพ :   นพดล มั่นที่สุด   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/5/2562 17:37:13

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด