SEEN ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 ได้แก่ กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว มาลินี ดีดภู่ และนาย ธวัชชัย ลิ้มสุวรรณศิลป์ หัวข้อเรื่อง การแปรรูปมูลฝอยประเภทเศษผัก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าด้วยการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน และ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อัจฉรา จันทร์ขอดแก้ว หัวข้อเรื่อง ความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทต่อการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรีย Anabaena sp. UP1 และต้นกล้าข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 งานจัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/5/2562 17:54:49

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด