รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

ช่วงเช้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเริ่มจาก คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ(DSS) คลินิกแพทย์แผนจีน ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา ตามลำดับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดี และคณะผู้บริหารของแต่ละคณะ หน่วยงาน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/5/2562 18:53:16

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด