รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโคจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตามฤดูกาล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา รศ. ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พานักวิจัยในสังกัด ได้แก่    ดร. กันตา แสงวิจิตร นางสาวชนันภรณ์ ทองโรจน์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ไปจัดอบรมการทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโคจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตามฤดูกาล แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ณ วิสาหกิจชุมชนกุล่ม ผู้เลี้ยงโค ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคให้ความสนใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมากและได้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวน 30 คน  เนื่องจากเล็งเห็นถึงการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตโคจากการใช้อาหารหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยการหมักด้วยจุลินทรีย์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาพลังงานต่ำที่ทางหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและเทคโนโลยีจากศูนย์   ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร

 

ภาพ :   ดร.กันตา แสงวิจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/5/2562 9:56:18

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด