ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

          วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำทีมบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และบุคลากรศูนย์บรรณและสื่อการศึกษาได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริการและการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักและถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/5/2562 11:35:22

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด