นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ SCiUS FORUM ครั้งที่ 9

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4 ในการนำเสนอโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม SCiUS FORUM ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยนักเรียนได้นำเสนอโครงงานในสาขาต่างๆ จำนวน 15 โครงงาน และได้รับเหรียญรางวัล ทั้งหมด 15 โครงงาน ดังนี

การนำเสนอแบบ Oral presentation (แบบปากเปล่า) จำนวน 7 โครงงาน

  • 1 เหรียญทอง สาขาเคมี นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวชนิตา เตโชตานนท์ และนางสาวณัชญาธร แกล้วกล้า โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ เป็นที่ปรึกษา
  • 1 เหรียญทอง สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวณัฏฐนิชา คันธีราช และนางสาวจิรัชญา น้ำสังข์ โดยมี อ.กฤษดา เหลืองทอง คำเป็นที่ปรึกษา
  • เหรียญทองแดง สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ นายสรุพิชญ์ หอมนาน โดยมีอ.มนัส ภูทวี เป็นที่ปรึกษา
  • เหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ นายธนกร ไชยชนะ และ นายวัชระ แซ่ซ้ง โดยมี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย เป็นที่ปรึกษา
  • เหรียญทองแดง สาขาชีววิทยา นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

กลุ่มที่ 1 นาย ภัทรยุทธ นาคคงคำ นายปิยะภูมิ จักรสาน และนางสาวณิชากร สอนจิตต์

กลุ่มที่ 2 นางสาวรัตญาภรณ์ แทนสุวรรณ นางสาวจัตติมา บัวติ๊บ และ นางสาวจิราภรณ์ จิตตุรงคอาภรณ์

กลุ่มที่ 3 นางสาวณิชาวีร์ ทองศิริ และ นางสาวชญากาณ แพทย์สมาน

โดยมี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย และ อ.ธันยานภรณ์ ตั้งเจริญชัย เป็นที่ปรึกษา

 

การนำเสนอแบบ poster presentation จำนวน 8 โครงงาน

  • 1 เหรียญเงิน สาขาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายนนทวัชร เอี่ยมนิรันดร์ โดยมี อ. ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ เป็นที่ปรึกษา
  • 2 เหรียญเงิน สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ นักเรียนที่ได้รับรางวัลมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นาย พันธ์วริศ ฤกษ์วัฒนอำไพ และกลุ่มที่ 2 นางสาว พิชญาภัค กันแก้ว โดยมี อ. พชรธัช ไชยมงคล เป็นที่ปรึกษา
  • 3 เหรียญทองแดง สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ นักเรียนที่ได้รางวัล ได้เเก่

กลุ่มที่ 1 นางสาวอภชิญา ชุ่มศรี นายธนโชติ ถาแปง และนางสาวธนพร บุญประเสริฐ

กลุ่มที่ 2 นางสาวธิดารัตน์ ดูสะอาด และนางสาวเจณิสตา จีระกาศ โดยมี อ.พชรธัช ไชยมงคล เป็นที่ปรึกษา
1
เหรียญ ผลงานเดี่ยว นายไตรทศ เลียงหิรัญถาวร โดยมี อ.ฐิตินันต์ กาศโอสถ เป็นที่ปรึกษา

  • 1 เหรียญทองแดง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้เเก่ นางสาวนฤภร บญุยวง นางสาวกัณณากานต์ นตุตะระ เเละนางสาวสุพิชฌาย์ พีธรากร โดยมี อ. ณัฐวุฒิ พลอาสา เป็นที่ปรึกษา
  • 1 เหรียญทองแดง สาขาเคมี นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวนภัสสภรณ์ วงษ์สามารถ และ นายวรชิต วรรณสมพร โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ เป็นที่ปรึกษา 

ภาพ :   นันท์ณภัส   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/5/2562 15:26:01

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด