คณะพยาบาลศาสตร์ ฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้การฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/5/2562 15:45:50

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด