SEEN ต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรีโครงการรับตรงร่วมกัน (TCAS3)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรีโครงการรับตรงร่วมกัน (TCAS3) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรวม หลังใหม่ ห้อง CE03203 ทั้งนี้คณาจารย์ได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีนิสิตรุ่นพี่ให้การดูแลและคำแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ปริฉัตร เรือนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    ปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/5/2562 16:19:39

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด