SEEN จัดฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ณ ห้อง C 102 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ และฝ่ายฝึกซ้อม นำทีมโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมการมอบเหรียญเรียนดีในกับบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและการมอบเสื้อกิจกรรมรับปริญญาสีเหลืองให้กับบัณฑิตเป็นที่ระลึกอีกด้วย 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/5/2562 17:46:06

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด