SEEN ร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว

หลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (สำหรับผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ดิเอมเมรัลด์ กรุงเทพฯ โดย หน่วยจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) ซึ่งมีวัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจถึงเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 และขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/5/2562 15:32:54

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด