ม.พะเยา รับรางวัล IPv6 Award 2018


เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล IPv6 Award 2018 ประเภทหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน คือระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo จากการจัดประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในงานสัมมนา มีการประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่รองรับกระบวนการจัดทำและพิจารณามาตรฐานของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ และให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 


ภาพ :   นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2562 10:01:42

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด