แชร์ Twitter 
770
   SDG

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง “AUN-QA และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,มหาวิทยาลัยพะเยา,ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้,เรื่อง,“AUN-QA,และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง “การดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพด้วยระบบ AUN-QA แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร” นำโดย ดร. สายัณห์ อุ่นนันกาศ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่
        โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆทั้ง การเตรียมความพร้อมของหลักสูตรสำหรับการเข้าการประเมินด้วยระบบ AUN-QA ,การดำเนินการจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ AUN-QA และข้อมูลที่หลักสูตรต้องดำเนินการจัดเตรียม เพื่อเข้าสู่การประเมินด้วยระบบ AUN-QA
ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2562 16:28:10

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน