นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ ในชื่อโครงการ "เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุจากสิ่งของเหลือใช้” โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ ในชื่อโครงการ "เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุจากสิ่งของเหลือใช้” ซึ่ง ส่วนหนึ่งในรายวิชาเทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม" โดยมีอาจารย์สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแสดงผลงานทางวิชาการของนิสิตในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมให้นิสิตในระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ 

ภาพ :   สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร   
ข้อมูล/ข่าว :    ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2562 16:33:56

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด