มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Course) รุ่น 1


เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Course) รุ่น 1 ณ Rama Gardens Hotel Bangkok

 


ภาพ :   อดิสร ผลศุภรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/5/2562 17:38:10

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด