คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานพะเยา

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาฝึมือแรงงาน กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เข้าพบและปรึกษาหารือ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนที่มีความสอดคล้องกับทิศทางความต้องการแรงงานในพื้นที่ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนในจังหวัด พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาแรงงาน เพื่อรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา ปี 2560-2564

ภาพ :   กิตติธัช ตุ้ยคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/6/2562 14:53:21

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด