คณบดี วิศวะ มพ. หารือภาคเอกชนเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม เข้าหารือร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำของวงการก่อสร้างจำนวน 4 ราย เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

1) บมจ.เอ.พี.(ไทยแลนด์) ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะนิสิตด้านการปฏิบัติงานจริง ด้วยโอกาสการเรียนรู้จาก A.P Academy

2) บจก.ทูพลัส ซอฟท์ ความร่วมมือด้านการวิจัย และการพัฒนาหลักสูตร Up-skill/Re-skill ด้านเทคโนโลยีในงานก่อสร้าง

3) บจก.ก่อ-อิฐ สตรัคเจอรัล ดีไซน์ แอนด์คอนสรัคชั่น ความร่วมมือพัฒนาความรู้นิสิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling)

4) บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนต์ ความร่วมมือพัฒนาความรู้นิสิตด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมโยธาให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/6/2562 15:27:34

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด