คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเสริมให้นิสิตรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม”

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมเสริมให้นิสิตรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (001102)” ณ ห้องเรียน CE10206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 09.00-16.00 น. โดยแบ่งวิทยากรเป็น 2 ทีม ทีมแรกประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม การพัฒนาคำศัพท์ ทักษะด้านการพูดและการสนทนา ทีมที่สองประกอบด้วย ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย และ ดร.นริศา ไพเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม การพัฒนาทักษะการอ่าน และความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ                                     

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/6/2562 16:25:09

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด