คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนา และใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคณะให้บรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้อง กับแผนยุทธสาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2562 14:07:13

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด