คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา เสริมสร้างและพัฒนาแผนชุมชนให้ก้าวทันยุค 4.0

         เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่กา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว,ดร.นิติ เอี่ยมชื่น,ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมนิสิตในสาขาวิชาฯ ประชุมโครงการขับคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา พร้อมทั้งได้นำเสนอโครงการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกในการจัดการลุ่มน้ำกว๊านพะเยา และลุ่มน้ำอิงอย่างมีส่วนร่วม

         โดยมีดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในตำบลแม่กาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งภายในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งผู้นำชุมชนในเขตตำบลแม่กาได้ให้ข้อมูลที่เจาะลึกลงไปแต่ละหมู่บ้าน และเสนอแนะความต้องการและเป้าประสงค์ของชาวบ้านในแต่ละชุมชนเพื่อให้ทางหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการจัดทำแผนชุมชนให้มีความเข้มแข็งและก้าวทันยุค 4.0 ให้มากยิ่งขึ้น


ภาพ :   เทศบาลตำบลแม่กา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2562 11:09:31

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด