คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 – 2566 ภายใต้โครงการสัมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 – 2566 ภายใต้โครงการสัมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ
เพื่อให้บุคลากรของคณะได้ร่วมกันคิด แสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหาร และการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในคณะ อาทิ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ  

โดยมี ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแถลงนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะเป็นจำนวนมาก


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางโกลัญญา ตายะ   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2562 12:00:46

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด