คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าต้อนรับ พร้อมปรึกษาหารือกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าต้อนรับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ พร้อมคณาจารย์ เข้าต้อนรับและปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านการเกษตร ฯลฯ ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งในสายงานดังกล่าวเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา ในอนาคตข้างหน้า

ภาพ :   กิตติธัช ตุ้ยคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2562 15:04:57

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด