SEEN สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี และคณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรวม หลังใหม่ ห้อง CE04404 ทั้งนี้คณาจารย์ได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีนิสิตรุ่นพี่ให้การดูแลและคำแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ปริฉัตร เรือนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    ปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/6/2562 11:47:27

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด