คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 10.00 16.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม วาระต่างๆ ในที่ประชุมประกอบด้วย การแนะนำบุคลากรใหม่และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อกลับมาปฏิบัติงาน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับอาจารย์ที่ยื่นขอประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนิสิตที่ได้รับรางวัลและอาจาย์ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา แนะนำผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์ และแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งนำเสนอนโยบาย แนวทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2562 -2565 และประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน โดยคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ พร้อมกันนี้ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยคณะ ยังได้เข้าพบปะกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม                                    

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง/ นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง/ นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/6/2562 15:56:32

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด