สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยคือ


  1. วันที่ 31 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2562 กิจกรรม การสร้าง Infographic เบื้องต้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย
  2. วันที่ 23 มิถุนายน 2562 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมร่วมกับสถานประกอบการ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย กับบุคลากรจากสถานประกอบการ นำความรู้มาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  3. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กิจกรรม การสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการประกันคุณภาพหลักสูตรณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมทั้งเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) และให้ความรู้แก่คณาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพของหลักสูตร  

                                       

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล
ข้อมูล/ข่าว : ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล/ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   อาจารย์คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล/ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/6/2562 16:33:30

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด