คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมคณะผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Super KPI)

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมคณะผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Super KPI) การพัฒนาคณะฯ และหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มประชุมสรุป Super KPI ของคณะฯ และการวางแผนงบประมาณ ดังนี้

     กลุ่มที่ 1  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคน และการเสริมสร้างศักยภาพคน
                   - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
                                            และงานสื่อสารองค์กร
                   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส (EdPEx)

     กลุ่มที่ 2  - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ
                   - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

     กลุ่มที่ 3  - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและการเสริมสร้างศักยภาพคน (คุณภาพนิสิต)
                   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

     กลุ่มที่ 4  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส (iTA)

     กลุ่มที่ 5  - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส (Smart University)


ภาพ :   กิตติธัช ตุ้ยคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/6/2562 14:29:50

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด