SEEN ต้อนรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและคณะ เข้าร่วมหารือการทำ MOU

คณะผู้บริหารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาและคณะ เข้าร่วมหารือการทำ MOU เมื่อวันที 25 มิถุนายน 2562 โดยมี ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการให้ ความร่วมมือทางด้านวิจัยและด้านบริการวิชาการ ระหว่างคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เพื่อการแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานด้านวิจัยและด้านบริการวิชาการ ของแต่ละหน่วนยงานให้เป็นไปอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 11:37:10

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด