ยกระดับมาตรฐานอาหาร สำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0

ยกระดับมาตรฐานอาหาร สำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0

การเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเลขสารรบบอาหาร (เลข อย. อาหาร)

และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมมาตรฐานอาหาร สำหรับผู้ประกอบการยุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุมาลินี ทันตวิริยะ ที่ปรึกษาด้านคุณภาพเเละความปลอดภัยอาหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย FoSTAT เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเลขสารรบบอาหาร (เลข อย. อาหาร) และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร แบบแปลนแผนผังการขออนุญาตสถานที่ผลิตรวมถึงเส้นทางการเข้าออกพื้นที่ การกำหนดป้ายบ่งชี้ เเละกฎระเบียบภายในสถานที่ผลิตแต่ละกลุ่มสินค้า

โดยจากข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง และการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าผู้ประกอบการที่ขอรับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ยังมีพื้นฐานองค์ความรู้ไม่เพียงพอที่จะบริหารจัดการในเรื่องมาตรฐานอาหาร เช่น มาตรฐาน อย. มาตรฐาน GMP ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยนอกเหนือจากผู้ประกอบการแล้ว ยังได้รับความสนใจจากบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้เพิ่มทักษะความรู้ด้านมาตรฐานอาหาร เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ยกระดับมาตรฐานสินค้าในระดับภูมิภาคซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต


ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 13:37:31

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด