โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (กิจกรรมที่ 5 ประชุมผู้ปกครอง)

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการศึกษา ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (กิจกรรมที่ 5 ประชุมผู้ปกครอง) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตให้แก่นิสิตและผู้ปกครองได้รับทราบ ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ร่วมต้อนรับและประชุมผู้ปกครอง


ภาพ :   อภิเดช เทพรังสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    กัญญาภัทร วิมลสุต   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 14:21:24

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด