คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะศิลปศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภายในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ อีกทั้งคณะศิลปศาสตร์ได้นำความรู้ และข้อเสนอแนะจากวิทยากรมาปรับใช้และพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ และเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ต่อไป

    

      

ภาพ : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์
ข้อมูล/ข่าว : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพ :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 14:54:47

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด