MIS ให้การต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปวง ธัมมปัญโญ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ และมีการแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ประจำสาขา โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตให้มหาวิทยาลัย ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ


ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/6/2562 16:52:20

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด