อาจารย์ SEEN เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ LMS มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ SEEN นำโดย ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยระบบ LMS มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1104/1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

ภาพ :   ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2562 9:53:09

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด