สอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote เบื้องต้น นิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

         วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการ และนางสาวสุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่สอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote เบื้องต้น ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง 1103/1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอาจารย์สายฝน ผุดผ่อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน

          คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจการเรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote เบื้องต้น สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการ โทร.054-466-705 ภายใน 3531


ภาพ :   นางสาวสุดา ใจแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2562 15:44:16

ข่าวล่าสุด | ข่าวทั้งหมด