คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัด “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 66” เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่

2/6/2566 9:25:25น. 5500
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ มีวุฒิภาวะทางด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัด “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 66” สำหรับนิสิตใหม่ เพื่อเป็นการรับนิสิตใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนิสิตและเพื่อที่นิสิตจะได้นำไปปฏิบัติต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กล่าวต้อนรับนิสิตในครั้งนี้ ต่อด้วยการกล่าวต้อนรับและแนะนำตัวคณาจารย์ทั้งหมด 8 หลักสูตร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลนิสิตหลักสูตร และที่พลาดไม่ได้เลยคือการให้ข้อมูลที่นิสิตใหม่ควรรู้ อาทิ สวัสดิการ ทุนการศึกษา กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแต่งกายที่มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้เป็นตัวของตัวเองโดยการแต่งการตามเพศสภาพ อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมในมหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าวมีนิสิตเข้าร่วมประมาณ 350 – 400 คน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภานุวัฒน์ สวนดอกไม้   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:25:25น. 5500
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน