x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 27/9/2565 14:48:25 ด้านการบริหาร
นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน" 27/9/2565 14:18:35 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิภาคศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 27/9/2565 13:46:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 27/9/2565 13:14:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมงาน “กิจกรรม U2T4BCG Showcase” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2565 11:53:10 ด้านการวิจัย
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การตรวจหาแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19” ให้กับบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไป 27/9/2565 11:46:32 ด้านการบริการวิชาการ
“สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้แนวคิด "The Resilience for enhancing health in the upcoming life" 27/9/2565 10:16:09 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม“พลังเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม” 27/9/2565 9:56:11 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการทุนทางประวัติศาสตร์ : สู่เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพะเยา 27/9/2565 9:13:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 26/9/2565 15:44:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมอบอรม "การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารยุคใหม่" 26/9/2565 15:10:30 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “Recurrent Sequences: Key Results, Applications, and Problems” 26/9/2565 15:01:39 ด้านการวิจัย
คณะ ICT จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (ทำงานอย่างไร ไม่เสี่ยงภัย “ออฟฟิศซินโดรม”) เพื่อให้บุคลากรภายในคณะมีความเข้าใจอาการออฟฟิศซินโดรม 26/9/2565 14:32:59 ด้านการบริหาร
คณะ ICT อบรมหัวข้อ “ทักษะการบริหารจัดการเวลา” เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 บริการจัดการเวลาให้สมดุล พร้อมทั้งรับรู้ถึงภาวะซึมเศร้าและการจัดการอารมณ์ 26/9/2565 14:25:46 ด้านการผลิตบัณฑิต
“การออกแบบชุดนโยบายสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในชุมชนท้องถิ่น” (Designing Policy Packages for Personalized Social Welfare) โดยคณะรัฐศาสตร์ฯ 26/9/2565 10:50:19 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 26/9/2565 9:29:08 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการสำหรับบุคลากรกองบริการการศึกษา โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking 24/9/2565 17:29:19 ด้านการบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา (หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2) 24/9/2565 12:23:12 ด้านการบริการวิชาการ
สาขาวิชาอนามัยชุมชนจัดพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเข็มวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2565 23/9/2565 17:00:34 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านจีนวิทยา ครั้งที่ 1 23/9/2565 16:30:39 ด้านการบริหาร
ม.พะเยาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จัดกิจกรรม Campus France University Tour 2022 23/9/2565 16:26:35 ด้านความเป็นสากล
คณะศิลปศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 23/9/2565 16:23:34 ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการประชุมการลงพื้นที่สถานศึกษา Site Visit Online ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting 23/9/2565 16:03:13 ด้านการบริหาร
ม.พะเยา ถวายราชสดุดี "วันมหิดล" ประจำปี 2565 23/9/2565 15:21:45 ด้านการบริหาร
“ชุมชนพร้อมสานต่อ” โครงการ U2T ตำบลหนองหล่ม โดย ม.พะเยา สร้างอาชีพและทำกำไรให้กับคนในชุมชนทะลุเป้าเกินคาด 23/9/2565 14:05:25 ด้านการบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมพบอาจารย์ 6 รายวิชา บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่าน Microsoft Teams Live Event 23/9/2565 14:02:22 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 23/9/2565 13:35:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล" ประจำปี 2565 23/9/2565 12:27:13 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐาน (FF66) จำนวน 26 โครงการ 23/9/2565 12:20:31 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล 24 กันยายน" 23/9/2565 11:48:14 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองบริการการศึกษา จัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 23/9/2565 11:40:35 ด้านการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันมหิดล มหาวิทยาลัยพะเยา 23/9/2565 10:20:15 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประกาศิต ทอนช่วย 22/9/2565 16:04:27 ด้านการบริการวิชาการ
CITCOMS มอบโล่เกียรติคุณการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 22/9/2565 16:00:02 ด้านการบริหาร
ที่ปรึกษา รมว. อว. พร้อมด้วย อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาหารือต่อยอดความร่วมมือ U2T 22/9/2565 15:14:35 ด้านการบริหาร
รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล 22/9/2565 9:52:53 ด้านความเป็นสากล
คณะนิติศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลจากการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2022 21/9/2565 19:32:19 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ Revive UP 21/9/2565 18:07:18 ด้านการบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป" (U2T4BCG Showcase) 21/9/2565 18:02:32 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 21/9/2565 17:59:20 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (AUN QA Version 4.0) 21/9/2565 17:58:00 ด้านการบริหาร
สาขา SE คณะ ICT หารือร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ 21/9/2565 17:11:48 ด้านการบริการวิชาการ
อว.ส่วนหน้าจังหวัดพะเยาแสดงความยินดีกับอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในโอกาสย้ายสำนักงานมาที่ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี 21/9/2565 15:59:08 ด้านการบริหาร
UP INNOVATION DESIGN CENTER คว้ารางวัลระดับ Silver การประกวดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 21/9/2565 15:39:07 ด้านการบริการวิชาการ
กิจกรรม U2T4BCG Showcase มหาวิทยาลัยพะเยา 21/9/2565 13:58:23 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/9/2565 12:51:57 ด้านการบริหาร
องค์การนักเรียน โรงเรียนสาธิต มพ. เข้าพิธีมอบเข็มประจำตำแหน่งและเหรียญพัชรสัตภัณฑ์ 21/9/2565 11:38:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG 21/9/2565 9:09:18 ด้านการวิจัย
SEEN พานิสิตลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 21/9/2565 8:34:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
SEEN – เข้าร่วมกิจกรรม U2T4BCG Showcase 21/9/2565 7:30:41 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 193 (9624 items)Prev1234567191192193Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน