x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการอบรมแนวทางและเทคนิคการเขียนส่งผลงานอาจารย์มืออาชีพ 2/10/2566 13:54:26 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 176883 ภูมิภาคศึกษา นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน 2/10/2566 11:57:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและจัดสอบวัดระดับทางภาษา สำหรับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ UP-STEP (C1) 2/10/2566 10:31:03 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมและทดสอบ English for Undergraduates รอบกันยายน 2566 2/10/2566 10:22:33 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย ในระดับนานาชาติ (Bilateral Research Seminar) 2/10/2566 9:33:23 ด้านการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) 29/9/2566 16:31:10 ด้านการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรมและสอบ “หลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว” 29/9/2566 16:08:21 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN collaborate effort to address and resolve the local plumbing system in Mae Na Ruea, Phayao. 29/9/2566 15:05:02 ด้านการบริการวิชาการ
กองแผนงานได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) แก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะนิศาสตร์ 29/9/2566 14:18:55 ด้านการบริการวิชาการ
ม.พะเยา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 29/9/2566 11:56:12 ด้านการบริหาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 29/9/2566 10:44:00 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและติดตามสุขภาพ 29/9/2566 10:23:47 ด้านการบริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งข้าวเปลือกประสิทธิภาพสูงเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 29/9/2566 9:17:46 ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 (Thai National Flag Day) 29/9/2566 0:08:32 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วอลเลย์บอล ม.พะเยา คว้าที่ 3 ในการแข่งขัน SAT VC open 2023 จังหวัดเชียงราย 28/9/2566 15:52:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ e-Budget   28/9/2566 15:46:42 ด้านการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-3 ร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา 28/9/2566 15:35:12 ด้านการบริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 28/9/2566 15:19:40 ด้านการบริหาร
วิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมกับ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันบูรณาการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) 28/9/2566 14:56:08 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการวางแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2567-2571 28/9/2566 14:53:23 ด้านการบริหาร
นิสิต MT ปี 1 คณะสหเวชศาตร์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลพะเยาและคลินิกพะเยาแล๊ป 28/9/2566 13:44:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนวิชาการกับอาจารย์แหล่งฝึกจากโรงพยาบาลชุมชน” 28/9/2566 10:54:32 ด้านการบริการวิชาการ
คณะสหเวชศาสตร์ คัดเลือกตัวแทนนิสิต MT รับรางวัล “คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” ประจำปีการศึกษา 2566 28/9/2566 10:07:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ในกระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช." 27/9/2566 19:06:10 ด้านการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซากะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 27/9/2566 16:41:16 ด้านการวิจัย
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปส่งนิสิตแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาภาษาจีนแบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน 27/9/2566 16:40:10 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม OccUp_Showcase#2023 27/9/2566 16:38:31 ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และประดับเข็มตราสัญลักษณ์ 27/9/2566 16:35:27 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องผ่านกิจกรรม CMHUP Byenior Party 2023 27/9/2566 16:33:38 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีมอบเข็มพระบิดา ชุดกาวน์วิชาชีพ 27/9/2566 16:31:10 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เกษียณสุข เกษมสันต์ ด้วยรักและผูกพัน มหาวิทยาลัยพะเยา 2566 27/9/2566 16:26:16 ด้านการบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 27/9/2566 16:26:11 ด้านการบริการวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 27/9/2566 16:23:16 ด้านการวิจัย
รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล 27/9/2566 13:05:57 ด้านความเป็นสากล
กองอาคารสถานที่ ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มสายสนับสนุน ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27/9/2566 10:39:58 ด้านการบริหาร
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2566 9:05:35 ด้านการบริหาร
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2566 8:58:37 ด้านการบริหาร
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 27/9/2566 8:49:47 ด้านการบริหาร
BCA : BMI Challenge 2023 กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร 26/9/2566 17:38:06 ด้านการบริหาร
มหกรรมกีฬา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 26/9/2566 17:37:12 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ รายได้คณะ ประจำปี 2566 26/9/2566 17:35:52 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมเสวนาการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาบุคลากรขั้นสูงภาษาไทย-จีน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 26/9/2566 17:34:42 ด้านการบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 26/9/2566 17:31:25 ด้านการบริหาร
Final Round: BCA Stock Trading Competition Challenge 2023 26/9/2566 17:30:14 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรม “การปฏิบัติงานในองค์กรด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” 26/9/2566 17:26:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคตให้เหมาะสมกับการทำงาน” 26/9/2566 17:25:19 ด้านการผลิตบัณฑิต
Final Round: BCA AMBASSADOR 2023 เวทีของคนที่พร้อมเป็นนักสื่อสารแบบมืออาชีพ 26/9/2566 17:22:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นนักบริหาร 26/9/2566 17:20:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
BCA AMBASSADOR 2023 เสริมความรู้ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” 26/9/2566 17:18:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่มโครงการการศึกษาหลักเกณฑ์สัดส่วนของการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการ 26/9/2566 17:17:38 ด้านการบริการวิชาการ
Page 1 of 239 (11926 items)Prev1234567237238239Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน