x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการ “อบรมการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT” 24/5/2562 16:26:16 การผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประกวดแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษารอบชิงชนะเลิศ ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 24/5/2562 16:22:21 การผลิตบัณฑิต
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 2/2562 24/5/2562 10:17:10 การบริหาร
นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ ในชื่อโครงการ "เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุจากสิ่งของเหลือใช้” โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา 23/5/2562 16:33:56 การผลิตบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 3 23/5/2562 16:31:11 การวิจัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง “AUN-QA และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร” 23/5/2562 16:28:10 การบริการวิชาการ
SEEN เข้าร่วม การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และ The 8 th International Conference... 23/5/2562 15:18:12 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการปฐมนิเทศผู้นำนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 23/5/2562 14:06:21 การผลิตบัณฑิต
คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23/5/2562 13:34:33 การผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เร่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และวิจัยเพื่อประโยชน์ของทรัพยากรในประเทศไทย 23/5/2562 12:00:56 การบริการวิชาการ
Page 1 of 328 (3274 items)Prev1234567326327328Next