ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
วิทยาลัยการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ป.เอก บริหารการศึกษา ได้รับรางวัล ผู้ปฎิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 22/9/2566 14:07:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนิสิต ในยุค Next normal (Show&Share 2023) 22/9/2566 11:49:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนา UP Identity สู่ Smart Student 2023 22/9/2566 11:47:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
Asian Dietitian’s Day วันนักกำหนดอาหารเอเชีย กิจกรรมดีๆ ที่ไม่ได้มีแค่อาหาร 22/9/2566 9:55:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 21/9/2566 16:26:32 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสุขภาพน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21/9/2566 16:21:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการ MSC sports day เพื่อพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 21/9/2566 11:18:27 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นายชาคร กาวินา ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ (กีฬาเทควันโด 20/9/2566 13:31:49 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” 19/9/2566 16:25:42 ด้านการผลิตบัณฑิต
" UP PHAYAO PLAKAD COMPETITION 2023 " ผลักดันปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติของไทย สู่สากล โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา 19/9/2566 13:56:47 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์และ นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์คู่ขนานสาขาวิชาการศึกษาผ่านเข้ารอบ 24 ทีม การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 19/9/2566 9:55:45 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 18/9/2566 16:13:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียน อบจ. เชียงราย เข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 18/9/2566 15:46:21 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 18/9/2566 14:04:13 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการฝึกงานนิสิตร่วมกับอาจารย์แหล่งฝึก 18/9/2566 12:25:25 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพันหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก” 15/9/2566 14:05:54 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา มพ. จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือด้านวิศวกรรมโยธา” 15/9/2566 13:46:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ปี 2566 15/9/2566 11:09:53 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 14/9/2566 16:59:09 ด้านการผลิตบัณฑิต
“ฮีลใจ วัยทีน Strong Together” ส่งเสริมสุขภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 14/9/2566 16:30:55 ด้านการผลิตบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร 14/9/2566 16:27:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรม“การพัฒนาขีดความสามารถนิสิตในการทำงานเป็นทีม - เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน สานสัมพันธ์พี่น้อง” 14/9/2566 15:30:49 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14/9/2566 9:34:39 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 3 13/9/2566 18:17:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
สโมรสรนิสิตคณะ ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ประเภทโครงการด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต 13/9/2566 14:37:06 ด้านการผลิตบัณฑิต
อบรมการเขียนวิจัยในมนุษย์ 13/9/2566 12:56:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต ดำเนินโครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต 13/9/2566 11:15:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
ATTC มพ. เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการรองรับการขยายตัว ของชุมชนเมืองตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุม 13/9/2566 10:47:00 ด้านการผลิตบัณฑิต
วิทยาลัยการศึกษาและสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 12/9/2566 16:40:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ พลังนิสิตขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน 12/9/2566 16:30:04 ด้านการผลิตบัณฑิต
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 12/9/2566 14:36:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนา "การเสริมพลัง AI เพื่อความเป็นเลิศด้านการตลาดดิจิทัล" 12/9/2566 14:13:37 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสัตตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 12/9/2566 13:53:16 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิตและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตประจำปี 2566 "UP Identity festival #3" 12/9/2566 13:48:51 ด้านการผลิตบัณฑิต
BCA Stock Trading Competition Challenge 2023 : Trade อย่างรอบรู้ 12/9/2566 13:44:29 ด้านการผลิตบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีมลองล่องกว๊าน : Longlongkwan Team คว้ารางวัลชนะเลิศในกิจกรรม "นำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566" 12/9/2566 13:42:41 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิต เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 12/9/2566 13:39:02 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิต BCA จัดเต็มสุดๆ บนเวที BCA AMBASSADOR 2023 รอบคัดเลือก 12/9/2566 12:00:40 ด้านการผลิตบัณฑิต
BCA Young Entrepreneur Challenge 2023 : Final Round 12/9/2566 11:55:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
BCA Content Creator Challenge 2023 : กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต BCA สู่การเป็นนักสื่อสาร 12/9/2566 11:50:07 ด้านการผลิตบัณฑิต
Exchange Experiences : BCA Alumni 2023 พร้อมเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาตนเอง 12/9/2566 11:47:43 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิต ณ House of Benedict Pattaya แลนด์มาร์คแห่งใหม่พัทยา 12/9/2566 11:45:36 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิต ณ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 12/9/2566 11:43:26 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิต ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดกำแพงเพชร 12/9/2566 11:39:38 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ในกิจกรรม “สื่อ | ความหลากหลาย” NBTC x TikTok 12/9/2566 11:38:56 ด้านการผลิตบัณฑิต
เสริมสร้างความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office เพื่อเตรียมพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 12/9/2566 11:37:58 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ "4Digital Tourism" 12/9/2566 11:20:50 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำเสนอรายงานความก้าวหน้า หลังจากไปเก็บข้อมูล ณ ประเทศบังคลาเทศ 12/9/2566 11:19:34 ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 11/9/2566 20:00:59 ด้านการผลิตบัณฑิต
นิสิตสาขา CPE คณะ ICT คว้าที่ 1 ระดับอุดมศึกษา PSRU Cyber Hackathon 2023 สุดยอดนักไซเบอร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ 11/9/2566 10:48:18 ด้านการผลิตบัณฑิต
Page 1 of 73 (3618 items)Prev1234567717273Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน