ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านการวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย ในระดับนานาชาติ (Bilateral Research Seminar) 2/10/2566 9:33:23 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซากะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 27/9/2566 16:41:16 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 27/9/2566 16:23:16 ด้านการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ รายได้คณะ ประจำปี 2566 26/9/2566 17:35:52 ด้านการวิจัย
นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล ชมเชย โครงการ R2R Show UP การประกวดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 10 22/9/2566 13:42:24 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 ของกลุ่ม 2 ในกิจกรรม BMI Challenge show and share 2023 22/9/2566 10:45:11 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา จับมือ กสศ. ธนาคารโลก โครงการสำรวจและพัฒนาทักษะความพร้อมเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน 21/9/2566 17:05:34 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา จับมือ กสศ. ธนาคารโลก ร่วมด้วย อบจ.พะเยา สำนักงานสถิติพะเยา และ ศธ.พะเยา สำรวจทักษะเยาวชนวัยแรงงานจังหวัดพะเยา 21/9/2566 16:55:45 ด้านการวิจัย
นายรณชัย ทิพย์มณฑา บุคลากรชำนาญการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 R2R รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 "กลุ่มนวัตกรรม" 21/9/2566 16:35:15 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา จัดกิจกรรม “BMI Challenge Show & Share 2023” ส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 21/9/2566 11:52:00 ด้านการวิจัย
ฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ปี 2566 21/9/2566 9:37:51 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์ และ ผศ.อรุณรัตรน์ ศรีทะวงษ์ ที่ได้รับรางวัล ในโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 20/9/2566 11:38:13 ด้านการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green 14/9/2566 15:39:30 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 13/9/2566 12:23:33 ด้านการวิจัย
แสดงความยินดีกับบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ที่ได้รับรางวัล ชมเชย กลุ่ม A (ศึกษา วิจัย) ในโครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green 13/9/2566 12:23:31 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 13/9/2566 11:54:55 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ทดลองแปรรูป “กบหยองและผลิตภัณฑ์อาหารจากกบ” 12/9/2566 14:09:02 ด้านการวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิทเศศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ “ทรัพยากรข้ามรัฐ: รัฐ การจัดการและผลกระทบ” 12/9/2566 13:54:35 ด้านการวิจัย
ชุมชนกาดหล่ายต้า ได้รับรางวัลระดับ Platinum ในการประกวดรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 12/9/2566 13:50:34 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมระดมความคิด เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการของชุมชนเวียงน้ำเต้า ผ่านความหลากหลายของอาหาร 12/9/2566 11:34:42 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ยอด-ภูลังกา 12/9/2566 11:27:22 ด้านการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินโครงการ LibArts’ Paper Camp 2023 ณ โรงแรม The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention จังหวัดเชียงราย 11/9/2566 15:18:22 ด้านการวิจัย
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์นำทีมคว้ารางวัล ในกิจกรรม Pitching การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ ประจำปี 2566 (Learning Space 2023) 7/9/2566 11:02:35 ด้านการวิจัย
กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรมการประกวดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 5/9/2566 11:50:20 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้หลักการ บวร เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในตำบลดอกคำใต้ 5/9/2566 8:31:49 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา และ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมสร้างเครือข่ายวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 2/9/2566 17:15:55 ด้านการวิจัย
APCC cooperate Chiang Rai Meeting of the Working Group on Climate Change in Chiang Rai. 2/9/2566 8:40:08 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต และนายแพทย์พรชัย สุขแสน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ 30/8/2566 11:20:07 ด้านการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (Malaysia Spine Society (MSS) International Best E-Poster Research Award) ปี 2023 29/8/2566 14:58:28 ด้านการวิจัย
สื่อใหม่ลงพื้นที่จริง พบผู้ประกอบการเลี้ยงกบ ช่วยสร้างสรรค์คอนเทนท์ลง TIKTOK 28/8/2566 16:38:02 ด้านการวิจัย
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดกลาง ABE ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา 28/8/2566 16:32:58 ด้านการวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2566 28/8/2566 16:28:45 ด้านการวิจัย
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ในการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษา 26/8/2566 15:57:49 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา X กสศ. X บพท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน “เมืองแห่งการเรียนรู้ประเทศไทย (Learning City Thailand)” 26/8/2566 14:29:10 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการ Science Research Forum 24/8/2566 10:57:44 ด้านการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) 24/8/2566 9:49:29 ด้านการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Jeon Geon Han ศาสตราจารย์กิตติคุณ จากประเทศเกาหลีใต้ 23/8/2566 16:49:13 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “แนวทางการจัดตั้งวารสารวิชาการ จากวารสารนเรศวรพะเยา” 22/8/2566 11:20:54 ด้านการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 18/8/2566 14:23:30 ด้านการวิจัย
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 17/8/2566 16:29:33 ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือ กรุมอุตุนิยมวิทยา สร้างความร่วมมือด้านวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ 17/8/2566 10:34:55 ด้านการวิจัย
สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี 15/8/2566 15:08:34 ด้านการวิจัย
ม.พะเยา ร่วมมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023 11/8/2566 16:13:49 ด้านการวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 9/8/2566 15:52:10 ด้านการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาเจียวกู่หลาน 9/8/2566 10:28:11 ด้านการวิจัย
SEEN research team completion the project “Development of Technology for Producing Sound-Reducing Panels from rice and corn husks to EGAT. 9/8/2566 10:11:50 ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมฯ และร่วมสนับสนุน (sponsorship) การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ACFPTO2023) 8/8/2566 17:25:13 ด้านการวิจัย
SEEN Researcher participated in sharing the innovative research findings aimed at addressing drought challenges 7/8/2566 15:28:14 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 7/8/2566 9:38:52 ด้านการวิจัย
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการพัฒนางานสนับสนุน "การเขียนประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน" 5/8/2566 21:27:15 ด้านการวิจัย
Page 1 of 28 (1387 items)Prev1234567262728Next

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน