ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม ในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทำนุ บำรุง และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของ สังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็น ไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปสู่การสงวน และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้าง วัฒนธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น กับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมาย สำคัญที่จะต้องดำเนินการ

ข่าวด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 5 หน่วยงาน และกว่า 14 ชุมชน จัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดพะเยา “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง”
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา การตีกลองสะบัดชัย ตามแบบพ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ และฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง สายแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา การตีกลองสะบัดชัย ตามแบบพ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ และฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง สายแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ


หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสระเกล้าดำหัว ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีการศึกษา 2560หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ คุรุปูจาปารมี“ ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 และวันแห่งเกียรติยศ นักพัฒนา-นักปกครอง ”

หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ คุรุปูจาปารมี“ ไหว้ครูคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 และวันแห่งเกียรติยศ นักพัฒนา-นักปกครอง ”


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา จังหวัดพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานจังหวัดพะเยาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญบุญเสริมบารมีอายุวัฒนมงคลครบ 99 ปี พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานจังหวัดพะเยาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญบุญเสริมบารมีอายุวัฒนมงคลครบ 99 ปี พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6มหาวิทยาลัยในการบันทึกเทปรำถวายพระพร ชุด “มหาเทวะสตรีประทานพร” มหาเทวะสตรีทั้ง 7 พระองค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ช่อง 11)

มหาวิทยาลัยในการบันทึกเทปรำถวายพระพร ชุด “มหาเทวะสตรีประทานพร” มหาเทวะสตรีทั้ง 7 พระองค์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ช่อง 11)


สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และชมรมข่วงศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูสายสกุลช่างฟ้อน แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และชมรมข่วงศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูสายสกุลช่างฟ้อน แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไปจัดโครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือกิจกรรมที่ 1 กรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไปจัดโครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือกิจกรรมที่ 1 กรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
 วิทย์แพทย์ ม.พะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง สืบสานอนุรักษ์ตำนานวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านถ้ำ และจัดแสดงสมุนไพรที่สำรวจพบในพื้นที่ ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี

วิทย์แพทย์ ม.พะเยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง สืบสานอนุรักษ์ตำนานวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบ้านถ้ำ และจัดแสดงสมุนไพรที่สำรวจพบในพื้นที่ ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี


วิทย์แพทย์ จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโครงการทำบุญปีใหม่ สานสายสัมพันธ์บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับเปิดเทอม บุคลากรร่วมรณรงค์สวมชุดพื้นเมืองและนุ่งผ้าซิ่นร่วมงานอย่างคับคั่ง

วิทย์แพทย์ จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโครงการทำบุญปีใหม่ สานสายสัมพันธ์บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับเปิดเทอม บุคลากรร่วมรณรงค์สวมชุดพื้นเมืองและนุ่งผ้าซิ่นร่วมงานอย่างคับคั่ง โครงการเดินแบบแฟชั่นจากแนวคิดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผลงานนิสิตหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์  และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพะเยา “สร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้เคียงคู่ชุมชน เพื่อผลิตผลองค์ความรู้สู่ สากล”

โครงการเดินแบบแฟชั่นจากแนวคิดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผลงานนิสิตหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพะเยา “สร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้เคียงคู่ชุมชน เพื่อผลิตผลองค์ความรู้สู่ สากล” สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพรทิพย์ ศุภรกุล ผู้ช่วยฝ่ายพัตราภรณ์และเครื่องโรง สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นวิทยากรเรื่อง การสร้างสรรค์และการนุ่งห่มพัสตราภรณ์ของไทย

สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพรทิพย์ ศุภรกุล ผู้ช่วยฝ่ายพัตราภรณ์และเครื่องโรง สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นวิทยากรเรื่อง การสร้างสรรค์และการนุ่งห่มพัสตราภรณ์ของไทยสาขาวิชาศิลปะการแสดง รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐานในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะการแสดง รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐานในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


มหาวิทยาลัยพะเยา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา
ทีม "ฟ้ามุ่ย ม่วง-ทอง" มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ทีม "ฟ้ามุ่ย ม่วง-ทอง" มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี