การรับรองหลักสูตรการศึกษา

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ :: 30 ส.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร :: 30 ส.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร :: 30 ส.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง :: 25 พ.ค. 60

 ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ :: 30 ส.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร :: 16 พ.ค. 60

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย :: 24 พ.ค. 60

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร :: 24 พ.ค. 60

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ :: 24 พ.ค. 60

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ :: 24 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ :: 17 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ :: 24 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ :: 17 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ :: 24 พ.ค. 60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ :: 17 พ.ค. 60

 การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ :: 16 พ.ค. 60

 ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ :: 24 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ :: 16 พ.ค. 60

6. คณะแพทยศาสตร์

 หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 6 ปี

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต :: 5 ต.ค. 60

 หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 4 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต :: 25 พ.ค. 60

 การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต :: 16 พ.ค. 60

 การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 6 ปี

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน :: 16 พ.ค. 60

 ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต :: 25 พ.ค. 60

9. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

 ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ :: 25 พ.ค. 60

 ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม :: 25 พ.ค. 60

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต :: 25 พ.ค. 60

 ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว :: 25 พ.ค. 60

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล :: 16 พ.ค. 60

 ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง :: 16 พ.ค. 60

 ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า :: 16 พ.ค. 60

13. คณะศิลปศาสตร์

 ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน :: 16 พ.ค. 60

 การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ :: 16 พ.ค. 60

 ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย :: 16 พ.ค. 60

 ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย :: 16 พ.ค. 60

17. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม :: 16 พ.ค. 60

 หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม :: 16 พ.ค. 60

 หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและชุมชนนิเวศ :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานเทคโนโลยีสมารต์กริด :: 16 พ.ค. 60

 ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม :: 16 พ.ค. 60

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี :: 16 พ.ค. 60